yös sınavı

YÖS Genel Bilgi

YÖS TEMEL İLKE VE KOŞULLAR

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılmaktadır.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları koşullar her yıl bu amaçla yayımlanan kılavuzda belirtilir. Bu koşullardan bir kısmı bu bölümde verilmektedir. YÖS sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir. ÖSYM ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.
Ösym ile adaylar arasındaki haberleşmede, latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.Postadaki gecikme veya kaybolmalardan ÖSYM sorumlu değildir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi veya Sınav Sonuç Belgesi kendisine ulaşmayan ya da bu belgelerini kaybeden adaylar, "ÖSYM, Bilkent, Ankara, TÜRKİYE" adresine zamanında başvurarak yenilerini sağlayabilirler.
Başvurma, Kılavuzla birlikte verilen Başvurma Belgesini ve diğer gerekli belgeleri ÖSYM'ye göndererek/vererek yapılır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Merkezimizle yapılacak her türlü yazışmada "Başvurma Numarası"nın belirtilmesi zorunludur. Başvurma numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.
Gönderilen/verilen Başvurma Belgesinde ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapılmaz; sınava girilmek istenen merkez değiştirilmez. Birden fazla başvuruda bulunan adayın son başvurusu geçerli sayılır.
YÖS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Yükseköğretim programları arasındaki transferler ve lisansüstü öğrenim için doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna başvurulmalıdır.
ÖSYM, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.
Adaylardan alınan Başvurma Belgeleri ile başvurma ve sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez.
Kılavuzda yer alan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına ilişkin kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. İzlenecek yol, ÖSYM Başkanlığınca saptanır. Kılavuzda belirtilmeyen durumlar için ÖSYM'ce verilen kararlara göre işlem yapılır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuranların,
a) Yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmaları,
b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları,
c) Tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları gerekir.
Başvurma Belgesi gönderenlerden,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
c) Uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular,
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da lise öğrenimini yabancı bir ülkede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlayanlar,
e) Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları YÖS'de sahtekarlık yaptıkları saptananlar,
f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanlar

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için aday olamazlar.

Yukarıda B şıkkında sözü edilen adaylar uluslararası bir sınav puanı ile de üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kabul için başvuramazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvurmak isteyen adaylar yazılı olarak veya şahsen "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 06538, Ankara, TÜRKİYE" adresinden "Başvurma Belgesi" ile ilgili yılın ÖSYM-YÖS Kılavuzu'nu isterler.
Bu belgeler, yılın kasım ayından itibaren ücretsiz olarak, şahsen başvuranlara elden verilir, yazılı başvuranlara ise posta ile gönderilir.
Durumu başvurma koşullarına uyan adayın, başvurmak için (a) uygun şekilde doldurulmuş Başvurma Belgesi, (b) başvurma ve sınav ücretini yatırdığına dair belgenin aslını (suret ve fotokopi kabul edilmez) en geç 7 Mart 2008 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermesi/vermesi gerekir. Başvurma Belgesi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair belge aynı zarf içinde gönderilmelidir. ÖSYM ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez. Eğer bu Kılavuzda açıklanan kurallara uygun şekilde doldurulan belgeler belirtilen son teslim tarihine kadar doğru bir şekilde gönderilmezse veya bir öğrenci sınava giriş için gerekli olan koşulları herhangi bir şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Kuzey Kıbrıs'ta yerleşik bulunan adaylarla lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs'ta tamamlayanların Muhaceret Dairesi Müdürlüğünce düzenlenmiş olan KKTC yurttaşı olmadığına dair belge veya "yurttaşlıktan çıkma belgesi"nin onaylı örneğini üçüncü belge olarak göndermeleri/vermeleri zorunludur.) Bu belgelerden birini kurallara uygun biçimde tamamlamış olarak zamanında ÖSYM'ye ulaştıramayanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için başvurmuş sayılmazlar. Bu tür eksik ya da zamanında ulaştırılmamış belgeler işleme konulmaz.

Başvurma ve sınav ücreti olarak, "ÖSYM-YÖS-6028011-5008, T.C.Ziraat Bankası, Güvenevler Şubesi, Ankara" hesabına 50 ABD Doları yatırılması (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değiştirilebilirliği kabul edilen, 50 ABD Doları karşılığı yabancı para olabilir) gerekir. Türkiye dışında yatıranlar banka çekini (teleks veya havale kâğıdı ve benzeri kabul edilmez), Türkiye'de yatıranlar ise bunun karşılığı makbuzu başvurma ve sınav ücretini yatırdığına dair belge olarak kullanırlar.
Türkiye dışından başvurma ve sınav ücreti, Türkiye dışındaki muhabir bir banka ve uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile gönderilmelidir. Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.

Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.
Başvurma Belgesi, Kimlik Kartı, Kayıt Kartı ve Aday Bilgi Formu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin üzerinde açıklamalar ve dikkat edilmesi gereken bazı uyarılar bulunmaktadır.Başvurma Belgesi, bu uyarı ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra doldurulmalı ve üç bölümü birbirinden ayrılmadan bir bütün olarak ÖSYM'ye ulaştırılmalıdır.

Başvurma Belgesine "Başvurma Numarası" basılmıştır. Bu numara bir yere kaydedilmelidir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Merkeze yapılacak her başvuruda bu numaranın belirtilmesi gerekir.
Başvurma Belgesinde istenen bilgiler, BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklı olarak doldurulmalıdır. Başvurma Belgesinin üç bölümünde de verilen kimlik bilgileri pasaportta yazılı olan (pasaport alınmamışsa alınacak pasaportta yazılacak olan) bilgiler ve yazılışlarla aynı olmalıdır.

Pasaport alınmışsa numarası, kayıt ve kimlik kartlarında ayrılan yerlere yazılmalıdır. Pasaport alınmamışsa bu numaranın yazılacağı yer boş bırakılmalıdır.

Fotoğraf için ayrılan yere, son altı ay içerisinde net olarak cepheden çekilmiş bir fotoğraf zamkla yapıştırılacaktır.Bu belgede camları renkli gözlükle çekilmiş fotoğraf kullanılmamalıdır.

Sınava girilecek merkez, Aday Bilgi Formunda işaretlenerek belirtilmelidir. Sınava girmek için birden fazla merkezi işaretleyen adaylar, ÖSYM'ce belirlenen merkezde sınava girmek zorundadır.